Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN 

OUTSHAPE V.O.F.

 

Hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen gebruikt:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere

overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft

verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker,

voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 1. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is

overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper

slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.

 1. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten

worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking

van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij

anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door

de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

 1. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen

recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk

anders is vermeld.

 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is

gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende

aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de

aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn

of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van

de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de

overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten

volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van

door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid

voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de

uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 1. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht

werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt

koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 1. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van

de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Levering

 1. Levering geschiedt bij fabriek/winkel/magazijn van koper aan het opgegeven adres tenzij anders is

vermeld.

 1. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de

overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.

 1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet

afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden

gesteld.

 1. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die

noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico

van koper.

 1. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te

brengen tenzij anders vermeld. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

 1. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst,

vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

 1. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd

is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker

schriftelijk ingebreke te stellen.

 1. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken

of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde

afzonderlijk te factureren.

 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de

uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 6 Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als

aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk

wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 1. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere

afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de

zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort

mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit

van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die

daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 1. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan

gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na

ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

 1. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van

de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande

schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

 

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niet

gerechtigd tot verhoging van de prijs.

 1. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van

aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten

aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.

 1. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede

eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig

en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip

van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de koper zo spoedig mogelijk

hiervan op de hoogte stellen.

 1. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties

heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.

 1. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of

aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

 1. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen

indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden

toegerekend.

 

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven

wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de

betalingsverplichting niet op.

 1. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van

rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke

rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden

berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige

bedrag.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen

van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 1. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in

mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering

van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper

een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen,

tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de

koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 1. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op

enige andere wijze te bezwaren.

 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten

daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag

worden daarvan op de hoogte te stellen.

 1. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te

houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze

verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 1. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden

gebruikt.

 1. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de

koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te

wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die

zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 12 Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die

daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

 1. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het

gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst

uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

 1. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
 2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke

termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke

kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen

voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te

retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.

 1. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van

onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper

of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben

aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 1. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is

de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

 

Artikel 13 Incassokosten

 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen

alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.

 1. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook

deze voor vergoeding in aanmerking.

 1. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van

koper.

 1. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

ontbinden, indien:

- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven

te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat

de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor

zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn

verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is

gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van

redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid

niet mag worden verwacht.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk

opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit

de wet en overeenkomst.

 1. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is

koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en

volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende

kosten voor zijn rekening.

 1. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de

onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten,

waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens

koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

 1. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal

de helft van het gefactureerde bij de opdracht behorende bedrag. De aansprakelijkheid is te allen tijde

beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te

verstrekken uitkering.

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst

te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze

kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden

niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 17 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat

op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee

in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 18 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden

als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet

en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop

gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te

komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

 1. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)

nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

partij.

 1. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen

uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk

na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen

als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 19 Vrijwaringen

 1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele

eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst

worden gebruikt.

 1. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,

garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en

defecten.

 

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de

rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

 1. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het

geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen,

schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven

eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders

is overeengekomen.

 1. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,

software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en

mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar

gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders

voortvloeit.

 1. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen

kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis

van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van

hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als

dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is

vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te

verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde

rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding

of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond

van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 22 Niet-overname personeel

 1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op

generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker,

medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze

overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de

overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 23 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te

nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen

aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen

een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 24 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens

Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse

tekst daarvan steeds doorslaggevend.