Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.outshape.com, zoals beschikbaar gesteld door OutShape. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht.

 

Het is niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OutShape. Het intellectuele eigendom berust bij OutShape.

 

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen en informatie op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen en informatie. Fouten die daarbij ontstaan ​​en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten vormen nimmer een grond om een ​​contract of overeenkomst met OutShape te claimen of te veronderstellen.

 

OutShape streeft naar een zo actueel mogelijke website. Indien ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist is, kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. OutShape aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de www.outshape.com disclaimer.